Οργανωτικό σχήμα ΜοΠρο

team

Μονάδα Προσβασιμότητας

Οργανωτικό σχήμα ΜοΠρο

Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Ευριδίκη Ζαχοπούλου, («Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος» με Κωδικό ΟΠΣ 5048170).

Επιτροπή ΜοΠρο: Αποτελείται από τρία (3) μέλη ΔΕΠ ή και ΔΥ του ΔΙΠΑΕ που επικοινωνούν μεταξύ τους για να συζητήσουν σημαντικά ζητήματα και να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις αναφορικά με τη λειτουργία της ΜοΠρο.

Συνδετικοί κρίκοι: Σε κάθε Σχολή του ΔΙΠΑΕ υπάρχει ένας Συνδετικός Κρίκος. Ο ρόλος των Συνδετικών Κρίκων είναι η ενημέρωση των φοιτητών/τριών και των διδασκόντων/ουσών τους τμήματος τους για τις δράσεις της ΜοΠρο και η συνεργασία τους με την για την ενίσχυση της πρόσβασης των ΦμεΑ.

Αρμόδιοι υπάλληλοι γραμματειών: Στις Γραμματείες των Σχολών του Πανεπιστημίου έχει οριστεί αρμόδιος υπάλληλος για την εξυπηρέτηση των ΦμεΑ.

Προσωπικό της ΜοΠρο: Το Προσωπικό της ΜοΠρο αποτελείται από επαγγελματίες που ενημερώνουν και υποστηρίζουν τους/τις ΦμεΑ και διδάσκοντες/ουσες, καταγράφουν και αξιολογούν τις ανάγκες και σχεδιάζουν και συντονίζουν τα προγράμματα υποστήριξης των ΦμεΑ.

Εθελοντές φοιτητές/τριες: Οι εθελοντές/τριες της ΜοΠρο είναι φοιτητές/τριες των προπτυχιακών τμημάτων του ΔΙΠΑΕ που συμμετέχουν στην υλοποίηση των προγραμμάτων υποστήριξης, τα οποία σχεδιάζονται και συντονίζονται από το προσωπικό της ΜοΠρο.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020