Γραφείο Επιδότησης Ενοικίου (ΓΓΕ)

home_keys

Υποτροφίες Οικονομικής Ενίσχυχης

Γραφείο Επιδότησης Ενοικίου (ΓΓΕ)

Περιγραφή του ΓΕΕ

Το Γραφείο Επιδότησης Ενοικίου (ΓΕΕ) ενισχύει προπτυχιακούς φοιτητές ΔΙΠΑΕ στις πόλεις Σέρρες, Κατερίνη και Κιλκίς βάσει κοινωνικών, οικονομικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων με σκοπό να μην εγκαταλείψουν τις σπουδές τους για λόγους αδυναμίας κάλυψης του κόστους στέγασης και στοχεύει στην «αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών των σπουδαστών από ευαίσθητες και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις».

Σκοπός του ΓΕΕ

Οι υποτροφίες αποσκοπούν να στηρίξουν φοιτητές για τους οποίους η εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης αποτελεί προϋπόθεση για τις σπουδές στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών βάσει κριτηρίων ακαδημαϊκής επίδοσης και εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων (ΕΚΟ).

Στόχος του ΓΕΕ

Οι υποτροφίες διαφοροποιούνται από το στεγαστικό επίδομα που καταβάλλεται από το κράτος εισάγοντας το κριτήριο της ακαδημαϊκής επίδοσης τα δύο τελευταία εξάμηνα πριν τη λήψη της υποτροφίας με στόχο την επιβράβευση της προσπάθειας που έχει ήδη καταβληθεί.

Ποιοι φοιτητές και φοιτήτριες ωφελούνται από το ΓΕΕ

Όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές/φοιτήτριες, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος οι οποίοι σπουδάζουν σε Τμήματα των Σερρών, Κιλκίς και Κατερίνης, δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση για επιδότηση ενοικίου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αξιολογούνται σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ). Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας περιγράφονται στις αντίστοιχες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλέπε και σχετικές συχνές ερωτήσεις/ FAQ).

Συμμετοχή στο πρόγραμμα

Οι ενδιαφερόμενοι και επιλέξιμοι φοιτητές καλούνται να συμμετάσχουν στους κύκλους αιτήσεων οι οποίοι προκηρύσσονται δύο φορές καθ’ έτος. Η δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΔΙΠΑΕ, στις επιμέρους ιστοσελίδες των Τμημάτων του καθώς και στους σχετικούς πίνακες ανακοινώσεων.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής, εύχρηστης πλατφόρμας του έργου: enoikio.cm.ihu.gr.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, στο σχετικό email επικοινωνίας subsidy@cm.ihu.gr.

Κύκλοι αιτήσεων

Α’ κύκλος αιτήσεων – ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Ο Α’ κύκλος αιτήσεων προκηρύχθηκε με την αριθ.πρωτ.17460 /04.06.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αφορούσε κατ’ανώτατο όριο εβδομήντα (70) ωφελούμενους προπτυχιακούς φοιτητές στις πόλεις Σέρρες (62), Κιλκίς (4) και Κατερίνη (4) για το Ακαδημ. Έτος 2019-2020 και για δέκα (10) μήνες (1-10-2019 έως 31-07-2020).

Β’ κύκλος αιτήσεων – ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Ο Β’ κύκλος αιτήσεων προκηρύχθηκε με την αριθ. πρωτ. 6484/19.02.2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αφορούσε κατ’ανώτατο όριο εβδομήντα (70) ωφελούμενους προπτυχιακούς φοιτητές στις πόλεις Σέρρες (62), Κιλκίς (4) και Κατερίνη (4) για το Ακαδημ. Έτος 2020-2021 και για δέκα (10) μήνες (1-10-2020 έως 31-07-2021).

Γ’ κύκλος αιτήσεων – ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Ο Γ’ κύκλος αιτήσεων προκηρύχθηκε με την αριθ. πρωτ. 4856/10.02.2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αφορούσε κατ’ανώτατο όριο εβδομήντα (70) ωφελούμενους προπτυχιακούς φοιτητές στις πόλεις Σέρρες (62), Κιλκίς (4) και Κατερίνη (4) για το Ακαδημ. Έτος 2021-2022 και για δέκα (10) μήνες (1-10-2021 έως 31-07-2022).

Δ’ κύκλος αιτήσεων – ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Ο Δ’ κύκλος αιτήσεων προκηρύχθηκε με την αριθ. πρωτ. 15278/14.04.2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αφορούσε κατ’ανώτατο όριο σαράντα (40) ωφελούμενους προπτυχιακούς φοιτητές στις πόλεις Σέρρες (62), Κιλκίς (4) και Κατερίνη (4) για το Ακαδημ. Έτος 2021-2022.

Ε’ κύκλος αιτήσεων – ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Ο Ε’ κύκλος αιτήσεων προκηρύχθηκε με την αριθ. πρωτ. 5247/2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αφορά κατ’ανώτατο όριο πενήντα δύο (52) ωφελούμενους προπτυχιακούς φοιτητές στις πόλεις Σέρρες, Κιλκίς και Κατερίνη για το Ακαδημ. Έτος 2022-2023.

ΣΤ’ κύκλος αιτήσεων – ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Ο ΣΤ’ κύκλος αιτήσεων προκηρύχθηκε με την αριθ. πρωτ. 20136/2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αφορά κατ’ανώτατο όριο έντεκα (11) ωφελούμενους προπτυχιακούς φοιτητές στις πόλεις Σέρρες, Κιλκίς και Κατερίνη για το Ακαδημ. Έτος 2022-2023.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020