Νομοθεσία

amea_icon

Μονάδα Προσβασιμότητας

Νομοθεσία

  • Νόμος 4672/2020: Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας.
  • Νόμος 4591/2019: Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα.
  • Νόμος 4485/2017: Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
  • Επιστολή γενικής γραμματέως ΥΠΑΙΘ, αρ.πρωτ. Φ.1/114344/Β3, 18.09.2009: Τροποποίηση-συμπλήρωμα της παραγράφου 6 της αριθ. Φ1/79143/Β3/03.07.2009 εγκυκλίου περί μετεγγραφών φοιτητών με αναπηρία 2009-2010.
  • Επιστολή γενικής γραμματέως ΥΠΑΙΘ, αρ.πρωτ. Φ.1/79143/Β3 3.07.2009: περί μετεγγραφών φοιτητών με αναπηρία 2009-2010 (Κεφ. Α, Παρ.6).
  • Υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546, 24.10.2007Αναπαραγωγή έργου πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων, και επέκταση της ρύθμισης σε άλλες κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες.
  • Υπουργική απόφαση Φ142/Β3/7104, 19.12.1990: Διευκολύνσεις σε φοιτητές με δυσλεξία.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020