Σκοπός & Στόχοι

Δομή ΣΤΗΡΙΖΩ

Σκοπός - Στόχοι

Σκοπός

Η φιλοδοξία της Δομής ΣΤΗΡΙΖΩ είναι η άμβλυνση διαφόρων παραγόντων που εμποδίζουν τη φοίτηση, την καθημερινή μέριμνα και την ακαδημαϊκή επιτυχία του κάθε φοιτητή. Προσφέρεται λοιπόν βοήθεια και υποστήριξη σε δύο επίπεδα, σε ακαδημαϊκό επίπεδο και σε πρακτικό επίπεδο.

Ο βασικός σκοπός του έργου είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης δομής κοινωνικής μέριμνας και υποστήριξης φοιτητών με απώτερο στόχο την αύξηση του ποσοστού συνεπούς ολοκλήρωσης των σπουδών τους και την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής φοιτητών από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, φοιτητές με σοβαρά προβλήματα υγείας).

Στόχοι

Βασικός στόχος της Δομής είναι η υποστήριξη των φοιτητών από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, εστιάζοντας στο ζήτημα της συμπερίληψης στην εκπαιδευτική διαδικασία και την ακαδημαϊκή ζωή φοιτητών με οικονομικές, κινητικές, αισθητηριακές και μαθησιακές δυσκολίες.

Επιμέρους στόχοι

  • η δημιουργία μιας σύγχρονης δομής η οποία θα υποστηρίξει την ενσωμάτωση, επανένταξη και αποφοίτηση από την Πανεπιστημιούπολη Σερρών του ΔΙΠΑΕ φοιτητών από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης και ολοκλήρωσης των σπουδών τους και, κατ’ επέκταση, την υποστήριξη του ακαδημαϊκού έργου του ιδρύματος.
  • η στήριξη φοιτητών για τους οποίους η εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης για κάλυψη του κόστους στέγασης αποτελεί προϋπόθεση για τις σπουδές στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών, βάσει κριτηρίων ακαδημαϊκής επίδοσης και εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων (ΕΚΟ).
  • η στήριξη φοιτητών που αντιμετωπίζουν προβλήματα προσβασιμότητας και παρακολούθησης μαθημάτων μέσα από την προσαρμογή του περιβάλλοντος εκπαίδευσης, την αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών πληροφορικής και την παροχή υπηρεσιών διευκόλυνσης της πρόσβασης στους χώρους και στη γνώση.
  • η βελτίωση πρόσβασης σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα για άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής.
  • η ενημέρωση και υποστήριξη των φοιτητών με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) και των διδασκόντων τους για τις υποστηρικτικές τεχνολογίες και τις δυνατότητες πρόσβασης σε συγγράμματα για εντυπο-ανάπηρους και γενικότερα με δράσεις που υποστηρίζουν την προσβασιμότητα των ΦμεΑ (ως ευπαθή κοινωνική ομάδα/ΕΚΟ) στην φοιτητική ζωή και την ακαδημαϊκή διαδικασία.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020