Συμπεράσματα-Βιωσιμότητα της ΜοΠρο

stats_mopro

Συμπεράσματα

Συμπεράσματα-Βιωσιμότητα της ΜοΠρο

Συμπεράσματα

Η ισότιμη πρόσβαση στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες Φοιτητών Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ), φοιτητών με ιδιαιτερότητες και αναπηρίες, μέσα από την προσαρμογή του περιβάλλοντος εκπαίδευσης, την αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών πληροφορικής και την παροχή υπηρεσιών διευκόλυνσης της πρόσβασης στους χώρους και στη γνώση είναι μια επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία. Απαιτεί πολλαπλές συνέργειες και ένα αντίστοιχο υποστηρικτικό δίκτυο (υπηρεσίες Υ1 έως Υ7). Η διάχυση της πληροφόρησης στους εμπλεκόμενους (ωφελούμενοι, εθελοντές, μέλη ΔΕΠ, ΔΠ) και η αλληλεπίδρασή τους αποτελεί κρίσιμο παράγοντα καλής εκτέλεσης της δράσης. Ως αποτίμηση μπορούμε να ισχυριστούμε ότι από τη ΜοΠρο της Πανεπιστημιούπολης Σερρών έγιναν όλες οι παράλληλες ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση.

Βιωσιμότητα

Τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της ΜοΠρο εξασφαλίζουν:

  • Η απόκτηση σύγχρονου εξοπλισμού υποστηρικτικών τεχνολογιών πληροφορικής.
  • Η δημιουργία ενός corpus ενημερωτικών διαλέξεων για θέματα προσβασιμότητας και συμπερίληψης.
  • Η ύπαρξη τυποποιημένων εργαλείων επικοινωνίας (καταγραφικά δελτία ωφελουμένων και εθελοντών, ανακοινώσεις).
  • Η ευαισθητοποίηση των διδασκόντων και γενικότερα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας για θέματα προσβασιμότητας και εντυπο αναπηρίας,
  • Η εξοικείωση της εκπαιδευτικής κοινότητας στο ότι οι διαχωρισμοί δε είναι λύση.
  • Η διάδοση της έννοιας του εθελοντισμού τω φοιτητών υπέρ των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
  • Η καταπολέμηση των στερεοτύπων και προκαταλήψεων μέσω υποδειγματικών πρακτικών. Η συνέχιση της δράσης θα εδραιώσει τις παραπάνω ενέργειες με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στο θέμα της συμπερίληψης. Θα είναι μια μικρή επένδυση με μεγάλο κοινωνικό και εκπαιδευτικό αντίκτυπο!
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020