Προφίλ ωφελούμενων της ΜοΠρο

Στατιστικά

Προφίλ ωφελούμενων της Μονάδας Προσβασιμότητας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020