Οργανωτικό σχήμα ΓΓΕ

team

Γραφείο Επιδότησης Ενοικίου

Οργανωτικό σχήμα ΓΓΕ

Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Ευριδίκη Ζαχοπούλου, («Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος» με Κωδικό ΟΠΣ 5048170)

Επιτροπή ΓΕΕ: Αποτελείται από τρία (3) μέλη ΔΕΠ ή και ΔΥ του ΔΙΠΑΕ (πανεπιστημιούπολη Σερρών) που επικοινωνούν μεταξύ τους για να συζητήσουν σημαντικά ζητήματα και να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις αναφορικά με τη λειτουργία του ΓΕΕ

Αρμόδιοι Υπάλληλοι Γραμματειών: Στις Γραμματείες των Σχολών του Πανεπιστημίου έχει οριστεί αρμόδιος υπάλληλος για την εξυπηρέτηση του ΓΕΕ

Προσωπικό του ΓΕΕ: Το Προσωπικό του ΓΕΕ αποτελείται από εξωτερικό συνεργάτη που ενημερώνει το δίκτυο των εμπλεκομένων και υποστηρίζει την ομαλή διεξαγωγή του έργου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020