Η Δομή ΣΤΗΡΙΖΩ

about-img-2
about-img-1

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ε.Κ.Ο. ΔΙΠΑΕ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ

Η Δομή ΣΤΗΡΙΖΩ

ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΕΡΡΕΣ, ΚΑΒΑΛΑ)

Η Δομή ΣΤΗΡΙΖΩ αποτελεί τμήμα του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος» με Κωδικό ΟΠΣ 5048170 στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» «Κωδ. Έργου 80353», και εντάσσεται στο Υποέργο 02: «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Σερρών)».

Η πράξη περιλάμβανει άλλα δύο παρόμοια έργα (στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη–Δομή ΟΜΠΡΕΛΑ και στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας).

Τι είναι η Δομή ΣΤΗΡΙΖΩ

Η Δομή ΣΤΗΡΙΖΩ είναι ένα πλέγμα υπηρεσιών προς προπτυχιακούς φοιτητές Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων (ΕΚΟ) του ΔΙΠΑΕ με έδρα την Πανεπιστημιούπολη Σερρών. Βασικός στόχος είναι η συμπερίληψη στην ακαδημαϊκή ζωή φοιτητών με οικονομικές, κινητικές, αισθητηριακές και μαθησιακές δυσκολίες.

Διαρθρώνεται σε δύο διακριτές υπο-μονάδες:

Α. το Γραφείο Επιδότησης Ενοικίου / Υποτροφίες Οικονομικής Ενίσχυσης (ΓΕΕ)
Β. τη Μονάδα Προσβασιμότητας (ΜοΠο)

Η ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη δεν συμπεριλαμβάνεται πάντα στο στρατηγικό σχεδιασμό των Ιδρυμάτων ή, όταν συμπεριλαμβάνεται, είναι ένα γενικόλογο κείμενο που συχνά προσκρούει σε εσωτερικές αντιδράσεις. Απαιτείται προσήλωση στο στόχο και καλή επικοινώνηση των σχετικών στρατηγικών, αλλιώς η υλοποίηση θα αποτύχει. Απαιτούνται με άλλα λόγια πολλές συνέργειες, υποστηρικτικό δίκτυο και επίμονη δουλειά. Υπό αυτήν την έννοια το συγκεκριμένο έργο, άνοιξε ένα νέο πεδίο ακαδημαϊκής δράσης, θα μπορούσαμε δε να ισχυριστούμε ότι πρωτοπόρησε.

Πότε άρχισε να λειτουργεί;

Οι προκαταρκτικές ενέργειες ξεκίνησαν στις αρχές του 2018 και η Δομή εντάχθηκε τελικά στην πράξη «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος», πράγμα που επιτεύχθηκε στα τέλη του 2019. Άρχισε να λειτουργεί το Δεκέμβριο του 2020.

Ωφελούμενοι φοιτητές

Η Δομή ΣΤΗΡΙΖΩ της Πανεπιστημιούπολης Σερρών κατόρθωσε, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, να χορηγήσει εγκαίρως τις προβλεπόμενες 240 υποτροφίες οικονομικής ενίσχυσης, αλλά και να υποστηρίξει φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες, μέσα από την προσαρμογή του περιβάλλοντος εκπαίδευσης, την αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών πληροφορικής και την παροχή υπηρεσιών διευκόλυνσης της πρόσβασης στους χώρους και στη γνώση. Επιλέξαμε να σπάσουμε στερεότυπα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και να εξοικειώσουμε την εκπαιδευτική κοινότητα στο ότι οι διαχωρισμοί δεν είναι λύση. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει συνέχεια, με παρόμοια επιμονή και αφοσίωση.

Ο Στόχος

Κοινός στόχος των δύο ενοτήτων είναι η «αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών των σπουδαστών από ευαίσθητες και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις», κάνοντας χρήση εξειδικευμένων εργαλείων παρεμβάσεων.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020