Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

faq

FAQ

Συχνές ερωτήσεις

Δεν υπάρχουν πλέον ενεργές προσκλήσεις επιδότησης ενοικίου. Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν στους προηγούμενους Κύκλους Προκηρύξεων.

Συχνές ερωτήσεις για επιδότηση ενοικίου (Κύκλοι Α-Γ)

Ερ. 1: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι φοιτητές του προγράμματος;
Απ: Για να πληροφορηθείτε όλες τις οδηγίες επιλεξιμότητας, κριτηρίων και δικαιολογητικών παρακαλώ ανατρέξτε στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (διαθέσιμη στα ΝΕΑ) και στην πλατφόρμα enoikio.cm.ihu.gr.

Ερ. 2: Πώς μπορώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα;
Απ: Οι αιτήσεις συμμετοχής και η ανάρτηση όλων των δικαιολογητικών γίνεται μόνο μέσα από την ειδική σελίδα enoikio.cm.ihu.gr.

Ερ. 3: Ποιο διάστημα καλύπτει η επιδότηση;
Απ: Η επιδότηση κάθε Κύκλου προκήρυξης αφορούσε τα διαστήματα:

Α κύκλος: 1/10/2019 έως 31/7/2020

Β κύκλος: 1/10/2020 έως 31/7/2021

Γ κύκλος: 1/10/2021 έως 31/7/2022

Ερ. 4: Τι ποσό καλύπτει η επιδότηση;
Απ: Η επιδότηση καλύπτει υποτροφίες:

  • έως 150,00€ ανά μήνα για δικαιούχους ατομικής σύμβασης μίσθωσης
  • έως 120,00€ ανά μήνα και ανά άτομο για δικαιούχους συμβάσεων μίσθωσης 2 ατόμων
  • έως 116,66€ ανά μήνα και ανά άτομο για δικαιούχους συμβάσεων μίσθωσης 3 ατόμων

Τα παραπάνω ποσά είναι τα ανώτατα που μπορούν να διατεθούν. Σε δικαιούχους οι οποίοι πληρώνουν ενοίκιο μικρότερο της διαθέσιμης υποτροφίας, τα ποσά αναπροσαρμόζονται προς τα κάτω αντιστοίχως.

Ερ. 5 : Θα ξενοικιάσω τον Απρίλιο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Δικαιούμαι να κάνω αίτηση στην ενεργή Προκήρυξη;
Απ: Ναι. Εάν το συνολικό διάστημα μίσθωσης είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο των 10 μηνών, θα επιδοτηθείτε για μικρότερο διάστημα εφόσον ανήκετε στους δικαιούχους.

Ερ. 6: Είμαι πρωτοετής. Δικαιούμαι να κάνω αίτηση;
Απ: Οι πρωτοετείς φοιτητές δεν αποκλείονται από το πρόγραμμα, δεδομένου ότι πληρούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης.

Ερ. 7: Έχω ήδη επιδοτηθεί κατά τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος. Δικαιούμαι να ξανακάνω αίτηση;
Απ: Ναι, δικαιούχοι που έχουν ήδη ενισχυθεί σε προηγούμενους κύκλους επιδότησης ενοικίου του προγράμματος «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών ΔΙΠΑΕ» δικαιούνται και ενθαρρύνονται να αιτηθούν σε κάθε επόμενο κύκλο.

Ερ. 8: Δεν έχω στη διάθεσή μου εκτυπωτή και σαρωτή. Πώς μπορώ να υπογράψω τα έγγραφα που ζητάτε;
Απ: Για την κατάθεση της αίτησης απαιτείται μεταξύ άλλων η ανάρτηση στην πλατφόρμα enoikio.cm.ihu.gr της υπογεγραμμένης α) υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 και β) αίτησης. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τη ψηφιακή τους υπογραφή που μπορούν να εκδώσουν από το ΔΙΠΑΕ (πληροφορίες ΕΔΩ), ή εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουν μία δωρεάν εφαρμογή σάρωσης στο κινητό τους (όπως Adobe Scan). Η ανάρτηση φωτογραφιών δεν προτείνεται λόγω μειωμένης ευκρίνειας. Όλα τα υποβαλλόμενα έγγραφα πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα.

Ερ. 9: Πώς γίνεται η επιλογή των δικαιούχων;
Απ. Για την επιλογή των τελικών δικαιούχων εφαρμόζεται σύστημα μοριοδότησης, όπως αυτό περιγράφεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ερ. 10: Πότε γίνεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η πληρωμή του επιδόματος;
Απ: Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται μετά τις 31/7 κάθε ακαδημαϊκού έτους στην ιστοσελίδα του ΔΙΠΑΕ και θα έχει αναδρομική ισχύ. Τα επιδόματα θα κατατεθούν εφάπαξ. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι δικαιούχοι ειδοποιούνται για να ξεκινήσει η διαδικασία συλλογής δικαιολογητικών συμβασιοποίησης. Για την ολοκλήρωση της πληρωμής απαιτείται η ολοκλήρωση των ενδιάμεσων στοιχείων ταυτοποίησης, συμβασιοποίησης και εκκαθάρισης της δαπάνης από πλευράς ΕΛΚΕ.

Ερ. 11: Η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από εμένα ή το γονέα μου στο όνομα του οποίου είναι το μίσθωμα;

Απ: Τόσο η αίτηση όσο και η υπεύθυνη δήλωση αφορούν το δικαιούχο φοιτητή/τρια και συμπληρώνονται από αυτόν/η, ανεξάρτητα με το εάν στο μισθωτήριο συμβόλαιο αναφέρεται το όνομα του γονέα.

Συχνές ερωτήσεις για υποτροφίες οικονομικής ενίσχυσης (Κύκλοι Δ-Ε)

Ερ. 1: Τι αφορά η επιδότηση;

Απ: Αφορά σε υποτροφία οικονομικής ενίσχυσης η οποία απευθύνεται σε φοιτητές των Τμημάτων του ΔΙΠΑΕ Σερρών, οι οποίοι έχουν περάσει συνολικά τουλάχιστον 30 διδακτικές μονάδες στα 2 τελευταία εξάμηνα φοίτησης πριν την προκήρυξη. Για το Ε’ κύκλο: εαρινό ’21-22 και χειμερινό ’22-‘23’

Ερ. 2: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι φοιτητές του προγράμματος;
Απ: Για να πληροφορηθείτε όλες τις οδηγίες επιλεξιμότητας, κριτηρίων και δικαιολογητικών παρακαλώ ανατρέξτε στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (διαθέσιμη στα ΝΕΑ) και στην πλατφόρμα https://webforms.ihu.gr/stirizocm

Ερ. 3: Πώς μπορώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα;
Απ: Οι αιτήσεις συμμετοχής και η ανάρτηση όλων των δικαιολογητικών γίνεται μόνο μέσα από την ειδική σελίδα https://webforms.ihu.gr/stirizocm

Ερ. 4: Τι ποσό καλύπτει η επιδότηση;
Απ: Οι ωφελούμενοι φοιτητές θα λάβουν κατ’αποκοπή 650,00 ευρώ.

Ερ. 5: Έχω ήδη επιδοτηθεί κατά τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος. Δικαιούμαι να ξανακάνω αίτηση;
Απ: Όχι. Φοιτητές οι οποίοι υπήρξαν ωφελούμενοι των προηγούμενων Κύκλων Προκηρύξεων (Κύκλοι Α-Β-Γ για επιδότηση ενοικίου και Κύκλος Δ για υποτροφία οικονομικής ενίσχυσης ακαδημαϊκού έτους 2021-2022) στο πλαίσιο του παρόντος έργου εξαιρούνται της διαδικασίας και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Ερ. 6: Δεν έχω στη διάθεσή μου εκτυπωτή και σαρωτή. Πώς μπορώ να υπογράψω τα έγγραφα που ζητάτε;
Απ: Για την κατάθεση της αίτησης απαιτείται μεταξύ άλλων η ανάρτηση στην πλατφόρμα https://webforms.ihu.gr/stirizocm  της υπογεγραμμένης α) υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 και β) αίτησης. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τη ψηφιακή τους υπογραφή που μπορούν να εκδώσουν από το ΔΙΠΑΕ (πληροφορίες ΕΔΩ), ή εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουν μία δωρεάν εφαρμογή σάρωσης στο κινητό τους (όπως Adobe Scan). Η ανάρτηση φωτογραφιών δεν προτείνεται λόγω μειωμένης ευκρίνειας. Όλα τα υποβαλλόμενα έγγραφα πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα.

Ερ. 7: Πώς γίνεται η επιλογή των δικαιούχων;
Απ. Για την επιλογή των τελικών δικαιούχων εφαρμόζεται σύστημα μοριοδότησης, όπως αυτό περιγράφεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ερ. 8: Πότε γίνεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η πληρωμή του επιδόματος;
Απ: Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται μετά την επεξεργασία των υποβληθεισών αιτήσεων και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΔΙΠΑΕ και την παρούσα ιστοσελίδα. Τα επιδόματα θα κατατεθούν εφάπαξ. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι δικαιούχοι ειδοποιούνται για να ξεκινήσει η διαδικασία συλλογής δικαιολογητικών συμβασιοποίησης. Για την ολοκλήρωση της πληρωμής απαιτείται η ολοκλήρωση των ενδιάμεσων στοιχείων ταυτοποίησης, συμβασιοποίησης και εκκαθάρισης της δαπάνης από πλευράς ΕΛΚΕ.

Ερ. 9: Η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από εμένα ή το γονέα μου;

Απ: Τόσο η αίτηση όσο και η υπεύθυνη δήλωση αφορούν το δικαιούχο φοιτητή/τρια και συμπληρώνονται από αυτόν/η και μόνο.

Για πληροφορίες: subsidy@cm.ihu.gr και 2321049147

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020