Οργανωτικό σχήμα

Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Ευριδίκη Ζαχοπούλου, («Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος» με Κωδικό ΟΠΣ 5048170).

Επιτροπή ΜοΠρο: Αποτελείται από τρία (3) μέλη ΔΕΠ ή και ΔΥ του ΔΙΠΑΕ που επικοινωνούν μεταξύ τους για να συζητήσουν σημαντικά ζητήματα και να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις αναφορικά με τη λειτουργία της ΜοΠρο.

Συνδετικοί κρίκοι: Σε κάθε Σχολή του ΔΙΠΑΕ υπάρχει ένας Συνδετικός Κρίκος. Ο ρόλος των Συνδετικών Κρίκων είναι η ενημέρωση των φοιτητών/τριών και των διδασκόντων/ουσών τους τμήματος τους για τις δράσεις της ΜοΠρο και η συνεργασία τους με την για την ενίσχυση της πρόσβασης των ΦμεΑ.

Αρμόδιοι υπάλληλοι γραμματειών: Στις Γραμματείες των Σχολών του Πανεπιστημίου έχει οριστεί αρμόδιος υπάλληλος για την εξυπηρέτηση των ΦμεΑ.

Προσωπικό της ΜοΠρο: Το Προσωπικό της ΜοΠρο αποτελείται από επαγγελματίες που ενημερώνουν και υποστηρίζουν τους/τις ΦμεΑ και διδάσκοντες/ουσες, καταγράφουν και αξιολογούν τις ανάγκες και σχεδιάζουν και συντονίζουν τα προγράμματα υποστήριξης των ΦμεΑ.

Εθελοντές φοιτητές/τριες: Οι εθελοντές/τριες της ΜοΠρο είναι φοιτητές/τριες των προπτυχιακών τμημάτων του ΔΙΠΑΕ που συμμετέχουν στην υλοποίηση των προγραμμάτων υποστήριξης, τα οποία σχεδιάζονται και συντονίζονται από το προσωπικό της ΜοΠρο.