Οργανωτικό σχήμα

Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Ευριδίκη Ζαχοπούλου, («Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος» με Κωδικό ΟΠΣ 5048170)

Επιτροπή ΓΕΕ: Αποτελείται από τρία (3) μέλη ΔΕΠ ή και ΔΥ του ΔΙΠΑΕ (πανεπιστημιούπολη Σερρών) που επικοινωνούν μεταξύ τους για να συζητήσουν σημαντικά ζητήματα και να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις αναφορικά με τη λειτουργία του ΓΕΕ

Αρμόδιοι Υπάλληλοι Γραμματειών: Στις Γραμματείες των Σχολών του Πανεπιστημίου έχει οριστεί αρμόδιος υπάλληλος για την εξυπηρέτηση του ΓΕΕ

Προσωπικό του ΓΕΕ: Το Προσωπικό του ΓΕΕ αποτελείται από εξωτερικό συνεργάτη που ενημερώνει το δίκτυο των εμπλεκομένων και υποστηρίζει την ομαλή διεξαγωγή του έργου